Miljöpolicy

Samariten Ambulans AB ska bedriva en långsiktig och miljömedveten verksamhet som uppfyller patienternas och beställarens krav. Samariten ska vidta aktiva åtgärder för att förebygga förorening och minska bolagets totala miljöpåverkan. Företagets miljöförbättringsarbete ska genomsyra hela organisationen och bidrar till måluppfyllelse och ekologisk hållbar utveckling i samhället.
  • Långsiktig och miljömedveten verksamhet står för att bolaget genom ett väl förankrat miljöledningssystem och ständiga miljöförbättringar producerar en tjänst som väljer de mest hållbara miljöalternativen.
  • Som uppfyller patienternas och beställarens behov och förväntningar innebär att bolagets miljöförbättringar uppfyller omvärldens krav/förväntningar på miljömedvetenhet och kvalité på levererad tjänst och som bidrar till våra kunders förbättringar av sin egen totala miljöpåverkan.
  • Samariten ska vidta aktiva åtgärder för att förebygga förorening och minska bolagets totala miljöpåverkan. Innebär att bolaget systematiskt arbetar med att minska utsläpp och förorening, att miljöprestanda mäts och att konkreta och mätbara förbättringsmål sätts upp och följs upp.
  • Samariten ska årligen minskar andelen fossila bränslen med minst 10%